PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
CDT -5:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: CDT
UTC/GMT: -5:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٢٠ يونيو ٢٠٢١
٢١ يونيو ٢٠٢١
٢٢ يونيو ٢٠٢١
٢٣ يونيو ٢٠٢١
٢٤ يونيو ٢٠٢١
٢٥ يونيو ٢٠٢١
٢٦ يونيو ٢٠٢١


CDT
٢٠ يونيو ٢٠٢١
٢١ يونيو ٢٠٢١
٢٢ يونيو ٢٠٢١
٢٣ يونيو ٢٠٢١
٢٤ يونيو ٢٠٢١
٢٥ يونيو ٢٠٢١
٢٦ يونيو ٢٠٢١