PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٣ +3:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٣
UTC/GMT: +3:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٢٥ سبتمبر ٢٠٢١


+٠٣
١٩ سبتمبر ٢٠٢١
٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
٢١ سبتمبر ٢٠٢١
٢٢ سبتمبر ٢٠٢١
٢٣ سبتمبر ٢٠٢١
٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
٢٥ سبتمبر ٢٠٢١