PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٣ +3:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٣
UTC/GMT: +3:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠


+٠٣
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠
٣٠ أكتوبر ٢٠٢٠