PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٣ +3:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٣
UTC/GMT: +3:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠


+٠٣
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠
٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠