PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٧ +7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٧
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
١٨ أكتوبر ٢٠٢٠
١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠


+٠٧
١٨ أكتوبر ٢٠٢٠
١٩ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠
٢١ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٠
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٠