PDT -7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: PDT
UTC/GMT: -7:00
DST On DST Off
UTC UTC
+٠٧ +7:00
: :
سابق الآن التالى
UTC UTC
منطقة زمنية: +٠٧
UTC/GMT: +7:00
DST On DST Off
UTC UTC
PDT
٣١ يوليو ٢٠٢١
١ أغسطس ٢٠٢١
٢ أغسطس ٢٠٢١
٣ أغسطس ٢٠٢١
٤ أغسطس ٢٠٢١
٥ أغسطس ٢٠٢١
٦ أغسطس ٢٠٢١


+٠٧
٣١ يوليو ٢٠٢١
١ أغسطس ٢٠٢١
٢ أغسطس ٢٠٢١
٣ أغسطس ٢٠٢١
٤ أغسطس ٢٠٢١
٥ أغسطس ٢٠٢١
٦ أغسطس ٢٠٢١